Maja Cetin

Sem Maja Cetin, rojena Bezlaj, poročena, s stalnim prebivališčem v Cetorah. Po poklicu sem profesorica glasbene pedagogike, zadnjih 16 let pa sem zaposlena na Osnovni šoli Livade Izola na delovnem mestu ravnateljice.

Vse življenje sem rada sprejemala nove izzive, se dodatno izobraževala in sodelovala v najrazličnejših odborih, projektih in raziskavah. Poleg redne zaposlitve sem bila vedno še dodatno aktivna in zaposlena v različnih kulturnih in izobraževalnih ustanovah, npr. na Zvezi kulturnih organizacij Koper, z dodatno zaposlitvijo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Koper pa sem se ukvarjala tudi z izobraževanjem odraslih.

V Izoli sem že pred leti sodelovala v občinskem odboru za organizacijo Združenih iger narodov in z učenci naše šole sodelovala na igrah na Madžarskem in v Berlinu z izbrano šolsko skupino.

V prejšnjem mandatu sem štiri leta vodila Svet za varnost in preventivo v cestnem prometu, trenutno sem v upravnem odboru le tega, delujem pa tudi v upravnem odboru Javnega sklada za ljubiteljske dejavnosti Občine Izola.

Posebno področje mojega profesionalnega razvoja predstavlja aktivno sodelovanje s Šolo za ravnatelje, kjer sem pridobila ravnateljski certifikat in naziv ravnatelj svetovalec. V okviru tega sem v zadnjih letih individualno in v okviru strokovnih aktivov svetovala številnim ravnateljem začetnikom in drugim sodelavcem po vsej Sloveniji, posebej pa sem se posvetila svetovalnim temam s področja vzgojnega delovanja šol.

V prostem času se ukvarjam z zborovodstvom in petjem v različnih glasbenih sestavih, s katerimi nastopam na občinskih prireditvah v okviru Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, pa tudi širše na področju celotne Istre in zamejstva.

IŽL sem se priključila, ker menim, da smo v zadnjih letih veliko naredili na področju izboljšanja pogojev delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov, in ker menim, da je prav, da se začete projekte nadaljuje in dokonča v naslednjih letih. S tem bomo poskrbeli za otroke, njihovo kakovostno znanje in gojili njihovo pripadnost domačemu kraju.

V primeru izvolitve nameravam delu v dobrobit Izole posvetiti velik del moje energije, volje in znanja. Predvsem se bom zavzemala za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti. Pripravljena sem prisluhniti problemom krajanov, predvsem pa delovati na področju zagotavljanja dobrih pogojev za delovanje ustanov na področju vzgoje in izobraževanja v naši Izoli.

Menim, da sem s svojim dosedanjim delom someščanom dokazala, da sem pripravljena prisluhniti in sprejemati odgovorne odločitve za naše mesto.

V primeru, da mi boste zaupali, bom izziv sprejela z vso zavzetostjo in odgovornostjo.

IŽL sem se priključila, ker menim, da smo v zadnjih letih veliko naredili na področju izboljšanja pogojev delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Ne le kaj, tudi kako
Naš slogan “Ne le kaj, tudi kako!” ni naključno zasnovan. Je skupek vsega, kar predstavljamo in za njim trdno stojimo. To odraža tudi naš ambiciozen, a uresničljiv program, kjer so zajete vse družbene skupine v naši občini.
SPOZNAJTE NAŠ PROGRAM